REZERWACJA MIEJSCA W LICEUM
2020/2021

JUŻ DZIŚ ZAREZERWUJ SOBIE MIEJSCE W NASZEJ SZKOLE.
-ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA-

 

REKRUTACJA 2020/2021

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "EDUKACJA" PROWADZI REKRUTACJĘ DO KLAS PIERWSZYCH ORAZ NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

DO KLAS DRUGICH I TRZECICH 

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI: 6. KWIETNIA 2020 R.


PROWADZIMY REKRUTACJĘ PRZEZ SYSTEM NABORU ELEKTRONICZNEGO „VULCAN”


§ 1. WYMAGANE DOKUMENTY

1.  Kandydaci składają w Szkole następujące dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy ucznia,

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

 • oryginał zaświadczenia z OKE o wynikach egzaminu po szkole podstawowej,

 • kopie zaświadczeń z konkursów przedmiotowych na poziomie co najmniej wojewódzkim, sportowych
  i artystycznych,

 • zdjęcie legitymacyjne (podpisane imieniem i nazwiskiem na odwrocie),

 • aktualne orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (jeśli kandydat je posiada),

 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli kandydat je posiada),

 • zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w klasie estradowo-artystycznej (w zakresie gry na instrumencie muzycznym lub tańca),


oraz dokonują wpłaty wpisowego w wysokości 350,00 zł.


2.  Przy składaniu dokumentów do Liceum wymagany jest do wglądu dowód osobisty przynajmniej jednego z rodziców (opiekunów) ucznia.


§ 2. KRYTERIA PRZYJĘCIA DO „EDUKACJA” LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

1.  Kandydaci przyjmowani są do Szkoły w kolejności złożenia wypełnionego kwestionariusza osobowego
w siedzibie Szkoły.

2.  Pierwszeństwo przyjęcia przysługuje laureatom i finalistom wojewódzkich konkursów przedmiotowych.

3.  Warunkiem przyjęcia kandydata jest średnia minimum 4,25 z przedmiotów podstawowych (język polski, język angielski, matematyka) na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i przynajmniej bardzo dobra ocena z zachowania.

4.  W uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody Dyrekcji Szkoły, do Liceum może zostać przyjęty uczeń ze średnią niższą niż 4,25 z przedmiotów podstawowych.

5.  Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia z OKE o wynikach egzaminu po szkole podstawowej należy dostarczyć najpóźniej do 3 lipca 2020 r.


§ 3. WPISOWE

1.  Wpisowe wynosi 350 zł (opłata jednorazowa). Nie podlega ono zwrotowi w przypadku niepodpisania umowy o naukę z powodów leżących po stronie kandydata. Wpisowe podlega zwrotowi w przypadku niepodpisania umowy o naukę z powodów leżących po stronie szkoły.

2.  Wpisowe może zostać zapłacone przelewem na rachunek bankowy Centrum EDUKACJA: mBank nr 87 1140 2004 0000 3502 7922 2461 (w tytule należy wpisać słowo: "wpisowe" oraz imię i nazwisko kandydata) lub na miejscu gotówką albo kartą.


§ 4. CZESNE

1.  W roku szkolnym 2020/2021 podstawowa opłata miesięczna za naukę (czesne) w Liceum wynosi 650,00 zł. Czesne może ulec zmianie w zależności od wyboru zajęć dodatkowych (balet, taniec współczesny oraz klub sportowy Freeride).

2.  Czesne płatne jest przelewem na rachunek bankowy EDUKACJA Liceum Ogólnokształcącego:

mBank nr 87 1140 2004 0000 3502 7922 2461 do 5. dnia każdego miesiąca. Za nieterminowe opłaty naliczane będą odsetki ustawowe.

3.  Od drugiego semestru roku szkolnego 2020/2021 wysokość czesnego może zostać obniżona o połowę po osiągnięciu przez ucznia średniej ocen co najmniej 5,0, zachowanie wzorowe oraz brak jakiejkolwiek oceny dostatecznej i niższej. Dodatkowym warunkiem uzyskania obniżki czesnego jest udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych na poziomie co najmniej wojewódzkim oraz aktywność na rzecz szkoły.

4.  Obniżenie wysokości czesnego ustalane jest na koniec każdego semestru i obowiązuje w kolejnym semestrze. 

5.  Czesne płatne jest przez 12 miesięcy w roku. W klasie czwartej czesne płatne jest do czerwca włącznie.


§ 5. ZAKOŃCZENIE PROCESU REKRUTACJI

Po terminowym dopełnieniu wszystkich formalności kandydat zostaje przyjęty do EDUKACJA Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2020/2021.

 

FORMULARZ REZERWACYJNY DO
LICEUM "EDUKACJA" 2020/2021

UWAGA! Dla zainteresowanych możliwość udziału w zajęciach artystycznych (balet, taniec, gra na instrumencie, wokal oraz rysunek i malarstwo) lub w szkoleniach rowerowych we współpracy z "FreeRide Sport"

arrow&v
 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY UCZNIA

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 
Teenage Students Raising Hands

"Każde dziecko powinno czuć, że szkoła pomaga mu stać się lepszym człowiekiem. Bohaterem"

Philip Zimbardo

 
 • Facebook
 • Instagram
 • YouTube

©2020 by CENTRUM EDUKACJA Sp. z o.o.