REZERWACJA MIEJSCA W LICEUM
2021/2022

JUŻ DZIŚ ZAREZERWUJ SOBIE MIEJSCE W NASZEJ SZKOLE.
-ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA-

 

REKRUTACJA 2021/2022

"EDUKACJA" LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PROWADZI REKRUTACJĘ DO KLAS PIERWSZYCH ORAZ NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

DO KLAS DRUGICH I TRZECICH

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

Szkoła jest placówką prowadzącą kształcenie specjalne dla młodzieży w normie intelektualnej posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z następującymi niepełnosprawnościami:

 • autyzmem, w tym zespołem Aspergera;

 • niepełnosprawnościami sprzężonymi;

 • afazją.

ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI: 6. KWIETNIA 2021 R.

KRYTERIA PRZYJĘCIA DO „EDUKACJA” LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
1.  Kandydat/ka do klasy pierwszej składa następujące dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy ucznia (do pobrania w sekretariacie lub ze strony szkoły),

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (po zakończeniu roku szkolnego),

 • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu po szkole podstawowej (po zakończeniu roku szkolnego),

 • aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego,

 • zdjęcie legitymacyjne (podpisane imieniem i nazwiskiem na odwrocie),

Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu po szkole podstawowej należy dostarczyć najpóźniej do 6 lipca 2021 r.

O ostatecznym przyjęciu do szkoły decyduje rozmowa z dyrektorem szkoły.

2.  Przy składaniu dokumentów do Liceum wymagany jest do wglądu dowód osobisty przynajmniej jednego
z rodziców (opiekunów) ucznia.


3. Rodzice ucznia podpisują umowę przedwstępną z Dyrekcją Szkoły oraz dokonują wpłaty wpisowego w wysokości 350,00 zł na konto: mBank nr 87 1140 2004 0000 3502 7922 2461

4. W roku szkolnym 2021/2022 podstawowa opłata miesięczna za naukę (czesne) w Liceum wynosi 650,00 zł. Czesne może ulec zmianie nie więcej niż o 10%.

Czesne płatne jest przelewem na rachunek bankowy EDUKACJA Liceum Ogólnokształcącego:

mBank nr 87 1140 2004 0000 3502 7922 2461 do 5. dnia każdego miesiąca. Za nieterminowe opłaty naliczane będą odsetki ustawowe.

 

FORMULARZ REZERWACYJNY DO
LICEUM "EDUKACJA" 2021/2022

UWAGA! Dla zainteresowanych możliwość udziału w zajęciach artystycznych (balet, taniec, gra na instrumencie, wokal oraz rysunek i malarstwo) lub w szkoleniach rowerowych we współpracy z "FreeRide Sport"

arrow&v
 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY UCZNIA

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 
Teenage Students Raising Hands

"Każde dziecko powinno czuć, że szkoła pomaga mu stać się lepszym człowiekiem. Bohaterem"

Philip Zimbardo

 
 • Facebook
 • Instagram
 • YouTube

©2020 by CENTRUM EDUKACJA Sp. z o.o.