top of page

          Kierunki 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 
 

 • wspieranie działalności istniejących placówek oświatowych prowadzonych przez Centrum Edukacja sp. z o.o.,

   

 • tworzenie placówek oświatowych różnego szczebla, o charakterze ogólnokształcącym, artystycznym i/lub sportowym, 
   

 • współpracę z placówkami oświatowymi i kulturalnymi na różnym szczeblu w Polsce i za granica, 
   

 • działalność oświatowo-kulturalną, w szczególności w zakresie wspierania talentów, promocji i pomocy w rozwoju kariery osób uzdolnionych m.in. naukowo, artystycznie, sportowo, w tym osób niepełnosprawnych, 
   

 • promowanie kultury, sztuki i tradycji regionalnych,

    

 • organizację i realizację wydarzeń artystycznych, festiwali, kursów i warsztatów artystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem promocji dorobku Krzysztofa Pendereckiego i innych kompozytorów polskich XX i XXI w.,

   

 • wspieranie, organizację i realizację interdycyplinarnych projektów kulturalnych

   

 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, 

   

 • propagowanie turystyki i krajoznawstwa, 
   

 • prowadzenia kursów nauki zawodu, języków obcych i innych kursów specjalistycznych,

    

 • działalność na rzecz integracji cudzoziemców, budowanie podstaw dialogu międzykulturowego, propagowanie różnorodności kulturowej, wzmacnianie tożsamości kulturowej przy jednoczesnym budowaniu otwartości wobec innych kultur,

   

 • organizowanie obozów językowych dla dzieci i młodzieży z zagranicy oraz podróży studyjnych dla dorosłych połączonych z nauką języka polskiego,  
   

 • działalność na rzecz włączenia grup wykluczonych społecznie, ze szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawnych i osób starszych, osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym ofiar patologii życia rodzinnego, dzieci i młodzieży z rodzin narażonych na wykluczenie społeczne, imigrantów i uchodźców,

   

 • promocję i organizację wolontariatu,  
   

 • nawiązywanie  i rozwijanie  kontaktów i współpracy z  organizacjami  społecznymi  krajowymi i zagranicznymi, stawiającymi sobie podobne lub zbliżone cele, 

   

 • fundowanie stypendiów, zwłaszcza uzdolnionym dzieciom i młodzieży z rodzin najbiedniejszych,
   

 • prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji zadań statutowych,

   

 • wspieranie i promocja działań online oraz wykorzystania nowych technologii w zakresie realizacji zadań statutowych, 
   

 • współpracę transgraniczną, ze szczególnym uwzględnieniem państw Grupy Wyszehradzkiej i Partnerstwa Wschodniego, w tym Ukrainy, 
   

 • tworzenie, wzmacnianie i rozbudowę sieci pomocy ofiarom przestępstw, poprzez  działania mające na celu zapobieganie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną, 
   

 • działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność w zakresie określonym w punktach 1-20. 
   

РУКИ.png
bottom of page