top of page
Screenshot_3.png
edu.png

„Edukacja”
Liceum Ogólnokształcące specjalne

szkoła niepubliczna
o uprawnieniach szkoły publicznej

Szkoła jest placówką prowadzącą kształcenie specjalne dla młodzieży w normie intelektualnej posiadających orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego
z następującymi niepełnosprawnościami:

 1.  autyzmem, w tym zespołem           Aspergera;

 2.  niepełnosprawnościami sprzężonymi;

 3.  afazją.

OFERUJEMY

 • naukę w kameralnych warunkach
  w miłej i bezpiecznej atmosferze

 • realizację podstawy programowej
  w zakresie podstawowym i rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego

 • stworzenie warunków, w których wszyscy uczniowie mają szansę przygotować się do zdania egzaminów maturalnych

 • przygotowanie do dorosłości na płaszczyźnie językowej, społecznej, edukacyjnej, poszukiwania zawodu

 • arteterapię

 • biofeedback (biologiczne sprzężenie zwrotne – dostarczanie człowiekowi informacji zwrotnej („feedback”) o zmianach jego stanu fizjologicznego)

 • rehabilitacja

 • SI

 

Oferta na rok szkolny 2022/23

 • profil matematyczno-informatyczny z rozszerzonym językiem angielskim
   

 • profil biologiczno-chemiczny
  z rozszerzonym językiem angielskim

   

 • profil humanistyczny
  z rozszerzonym językiem angielskim

KWESTIONARIUSZ
OSOBOWY

DOKUMENTY:

Kandydat na ucznia składa
w Siedzibie Szkoły następujące dokumenty:

 •  wypełniony kwestionariusz osobowy (do pobrania
  w sekretariacie lub ze strony szkoły)

 • orzeczenie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

 • zaświadczenie o zdanym egzaminie ósmoklasisty

 • 1 zdjęcie legitymacyjne.

 

O ostatecznym przyjęciu do Szkoły decyduje rozmowa z Dyrektorem Szkoły.

Rekrutacja uczniów do szkoły trwa przez cały rok szkolny w miarę wolnych miejsc.

1.png

„Bądź sobą – szukaj własnych dróg”

                                                   Janusz Korczak

839847-1567950086.jpg
bottom of page